YLEISET PALVELUEHDOT

1. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN

1.1 Osapuolet ja Sopimus
Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan Furent Oy:n (y-tunnus: 2324534-2) (jäljempänä ”Furent”) ja vuokrasopimuksessa määritellyn vuokralaisen (jäljempänä ”Asiakas”) (Molemmat yhdessä jäljempänä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”) välisessä kalusteiden vuokraa ja mahdollisia lisäpalveluja koskevassa sopimussuhteessa.

Furentin ja Asiakkaan välillä solmittu kirjallinen palvelusopimus (jäljempänä ”Palvelusopimus”) sekä nämä yleiset palveluehdot muodostavat Osapuolten välisen erottamattoman sopimuskokonaisuuden (jäljempänä ”Sopimus”). Mikäli näiden yleisten palveluehtojen ja Palvelusopimuksen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Palvelusopimuksen ehtoja. Näistä yleisistä palveluehdoista voidaan sopia poikkeavasti Osapuolten välisessä Palvelusopimuksessa.

1.2 Sopimuksen kohde

Asiakas vuokraa Furentilta kalusteita tai tilaa palveluja, joista sovitaan Osapuolten kesken tapauskohtaisesti erikseen Palvelusopimuksessa ja jotka esitetään kirjallisena jokaisen tilattavan palvelun osalta erikseen.

Kalusteilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa huonekaluja, astioita, kodinkoneita ja muuta kotitalouteen kuuluvaa irtaimistoa (jäljempänä ”Kalusteet”), josta on sovittu Palvelusopimuksessa tarkemmin.

1.3 Käyttäjä

Käyttäjällä tarkoitetaan joko Asiakasta tai Asiakkaan Palvelusopimuksessa yksilöimää luonnollista henkilöä, jolla on oikeus käyttää Furentin Kalusteita ja Asiakkaan tilaamia palveluja Sopimuksen mukaisesti (jäljempänä ”Käyttäjä”).

1.4 Vastuu sopimusehtojen noudattamisesta

Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Käyttäjä on tietoinen Kalusteiden käyttöä koskevista ehdoista ja vastaa siitä, että Käyttäjä noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja Kalusteita käyttäessään. Selvyyden vuoksi todetaan, että viime kädessä kaikista Sopimuksen ehtojen noudattamisesta vastaa aina Asiakas.

2. VUOKRAUSEHDOT

2.1 Varaus

Asiakas sitoutuu Palvelusopimuksessa yksilöityjen Kalusteiden tilaamiseen allekirjoittamalla Palvelusopimuksen. Furentilla on oikeus vaatia varaus- tai etukäteismaksua varauksen yhteydessä (ks. kohta 3.2).

2.2 Varauksen peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus peruttaa varaus, milloin tahansa ennen vuokrakauden alkamista noudattamalla tämän kohdan mukaisia peruutusehtoja. Asiakkaan peruuttaessa varauksen Asiakkaalla on velvollisuus suorittaa Furentille alla olevan taulukon mukainen peruutuskorvaus:

Peruutusehdot

30 päivää ennen vuokrakauden alkamista 14 päivää ennen vuokrakauden alkamista 14pv – 48 tuntia ennen vuokrakauden alkamista 48 – 0 tuntia ennen vuokrakauden alkamista
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

1 krt irtisanomisajan hinta

Määräaikainen sopimus

25% 35%

50%

 

Selvyyden vuoksi mainitaan, että tämän kohdan mukaisia peruutusehtoja ei sovelleta sellaisiin Kalusteisiin tai muihin palveluihin, joiden osalta peruutusehtoja on erikseen rajoitettu Palvelusopimuksessa. Jos Asiakas peruuttaa varauksensa sellaisista Kalusteista tai muista palveluista, joihin kohdistuu erityisiä rajoituksia, on Furentilla oikeus veloittaa koko varauksen hinta Asiakkaalta. Jos määräaikainen sopimus irtisanotaan vuokrakauden alettua, Asiakas on velvollinen maksamaan Furentille 85% sopimuskauden jäljellä olevista maksuista. Peruutusmaksusta ei peritä arvonlisäveroa.

2.3 Vuokrakausi

Vuokrakausi alkaa Palvelusopimuksessa sovittuna päivänä kello 16.00, ellei muuta ole Osapuolten välillä erityisesti sovittu. Varatut Kalusteet ovat Käyttäjän käytettävissä viimeistään kello 17.00 vuokrakauden ensimmäisenä päivänä, ellei Osapuolten välillä toisin ole sovittu.

Määräaikaisessa vuokrasuhteessa vuokrakausi päättyy sovitun määräajan viimeisenä päivänä, jollei Asiakas irtisano sopimusta päättymään ennen määräajan päättymistä tai jollei Osapuolten välillä ole toisin sovittu. Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasuhteessa vuokrakausi päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä, jollei Osapuolten välillä ole toisin sovittu.

Asiakkaan tulee järjestää Furentin työntekijän pääsy Kalusteiden luo vuokrakauden päättymispäivänä viimeistään kello 11.00 ellei Kalusteiden noudosta ole kirjallisesti sovittu toisin.

2.4 Vuokrakauden tai tilauksen muuttaminen

Mikäli Asiakas haluaa sovitun vuokrakauden aikana muuttaa sovittua määräaikaista vuokrakautta tai vaihtaa vuokrattavia Kalusteita kokonaan tai osittain, Furent pyrkii sopeutumaan Asiakkaan toiveisiin, mutta Furentilla ei ole velvollisuutta sitoutua uuteen vuokrakauteen tai tarjota lisäkalustoa.

Lisätilaukset ja tilausten muutospyynnöt on toimitettava Furentille kirjallisesti kohdassa 7.3 mainittuun osoitteeseen 14 päivää ennen toivottua muutosta.

2.5 Asiakaspalveluun liittyvät tiedonannot

Furent voi Sopimuksen voimassaoloaikana lähettää Asiakkaalle ja Käyttäjälle sähköpostitse ja tekstiviestein asiakaspalveluun liittyviä ilmoituksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuksenmukaisista määräajoista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tiedonantojen lähettämisen asiakaspalvelusta.

3. MAKSUT

3.1 Vastuu palvelumaksujen maksamisesta

Asiakas on velvollinen maksamaan vuokran sekä mahdolliset muut erikseen sovitut maksut eräpäivänä Palvelusopimuksessa tarkemmin määritellyin maksuehdoin. Jos sovituista maksuista on ilmoitettu vastaamaan Käyttäjä tai muu kolmas taho, joka ei kuitenkaan suorita maksuja täysimääräisesti, on Furentilla oikeus periä maksamattomat maksut kokonaisuudessaan Asiakkaalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että viime kädessä kaikista tämän Sopimuksen nojalla syntyneistä maksuista vastaa Asiakas.

Vähimmäisveloitus vuokrakauden alusta lähtien on aina 30 päivää, vaikka Sopimus irtisanottaisiin päättyväksi aikaisemmin.

3.2 Vakuus

Furent voi veloittaa varauksen teon yhteydessä varausmaksun (ks. kohta 2.1), joka toimii myös asiakaskohtaisena vakuusmaksuna. Vakuuden määrästä sovitaan Osapuolten välillä erikseen kirjallisesti. Vakuudelle ei makseta korkoa. Vakuus palautetaan täysimääräisenä, kun Asiakkaan kaikki Sopimuksen mukaiset velvoitteet on suoritettu, ts. maksuvelvoitteet on suoritettu ja mahdolliset vahingot korvattu täysimääräisesti.

Furentilla on oikeus kuitata vakuudesta tarvittaessa osittain tai kokonaan Asiakkaan suorittamattomat maksuvelvoitteet, Furentille vahingoittuneiden Kalusteiden korjaamisesta aiheutuneet kustannukset, mahdolliset siivouskustannukset ja/tai hallinnolliset kulut ja muut Asiakkaan tai Käyttäjän Sopimuksen ehtojen vastaisesta menettelystä Furentille aiheutuneet kulut ja kustannukset.

3.3 Maksujen viivästyminen

Furentilla on oikeus periä viivästyneistä maksuista 16 %:n viivästyskorko, kuitenkin kuluttaja-asiakkaan kohdalla korkolain mukainen viivästyskorko, laskun eräpäivästä lukien sekä viivästyneen laskun maksukehotuksesta 5 euron käsittelymaksu. Lisäksi Furent on oikeutettu perimään muut viivästyneen laskun perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Furent vähentää Asiakkaan suorittamasta maksusta ensin viivästyskoron ja muut kulut, joten vuokrauksesta ja muista sovituista palveluista kertyvä summa ei tule maksetuksi ennen kulujen maksamista.

Jos viivästyskorkoa ei makseta, se veloitetaan vakuudesta. Jos Asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut vuokrasopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

3.4 Hinnanmuutokset

Furentilla on oikeus vuokrakauden aikana korottaa vuokrauspalvelun ja muun tarjoamansa palvelun hintaa seuraavilla perusteilla:

a. lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat palvelunhintaan;

b. yleinen kustannusten muutos.

Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitustaseuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. Ellei muuta osoiteta, katsotaan Asiakkaan saaneen tiedon hintamuutoksesta 7 päivän kuluttua siitä, kun tiedoksianto on lähetetty Furentilta.

4. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1 Kalusteiden käyttö

Asiakkaalla ja Käyttäjällä on oikeus käyttää Kalusteita normaaliin elämiseen. Kalusteiden käyttö on sallittua vain niille tarkoitettuihin tavanomaisiin käyttötarkoituksiin. Kalusteita tai niiden käyttöoikeutta ei saa luovuttaa tai siirtää kolmannelle osapuolelle, ellei tästä ole sovittu Furentin kanssa kirjallisesti.

Asiakkaan ja/tai Käyttäjän on hoidettava Kalusteita huolellisesti Furentin antamien ohjeiden mukaisesti. Samoissa tiloissa Kalusteiden kanssa ei saa tupakoida tai käyttää hajusteita, jotka voivat altistaa kalusteet hajuhaitalle.

Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä Kalusteisiin mitään muutos- tai korjaustöitä ilman Furentin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Mikäli Asiakas tai Käyttäjä vakavasti tai toistuvasti rikkoo tässä kohdassa tarkoitettuja Kalusteiden käyttöön liittyviä velvollisuuksiaan, on Furentilla oikeus purkaa Sopimus Asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella (ks. näiden ehtojen kohta 6.3) ja poistaa Kalusteet välittömästi asiakkaan hallusta. Tällaisessa tapauksessa Asiakas tai Käyttäjä ei voi vaatia suoritettujen maksujen palauttamista, kalusteiden korvaamista toisilla kalusteilla, vahingonkorvausta tai alennusta Sopimuksen mukaisesta hinnasta.

4.2 Vastaanottotarkastus

Asiakkaan tai, mikäli Kalusteet toimitetaan Käyttäjälle, Käyttäjän tulee tarkastaa Kalusteet välittömästi niiden käyttöönoton yhteydessä. Asiakkaan tai Käyttäjän on ilmoitettava vastaanottotarkastuksessa havaitut viat tai puutteet Kalusteissa Furentille viimeistään vuorokauden kuluessa Kalusteiden toimituksesta. Asiakas hyväksyy Kalusteet vuokrattavaksi siinä kunnossa, kun ne ovat vastaanottotarkastuksen jälkeen.

Furent ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta sellaisia Kalusteissa olevia vikoja tai puutteita, jotka Asiakkaan tai Käyttäjän olisi pitänyt havaita vastaanottotarkastuksessa tai jotka hänen on muutoin katsottava hyväksyneen.

4.3 Reklamaatio

Asiakas saa vedota Kalusteiden virheellisyyteen vain, jos hän on kirjallisesti reklamoinut siitä Furentille viipymättä sen jälkeen, kun Asiakas tai Käyttäjä havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaatio tulee lähettää kohdassa 7.3 ilmoitettuun osoitteeseen ja sen tulee sisältää kuvaus siitä, miten virhe ilmenee.

Jos Asiakkaan reklamaatio osoittautuu aiheettomaksi, on Furentilla oikeus korvaukseen siitä työstä ja niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet Furentille aiheettomasta reklamaatiosta.

4.4 Vahingon ja haitan korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan Furentille täysimääräisesti vahingon ja haitan jonka Asiakas tai Käyttäjä tai Kalusteiden käyttökohteessa oleva muu henkilö tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa Kalusteille.

Asiakkaan on korvattava Furentille myös Asiakkaan tai Käyttäjän käytössä olevien Kalusteiden epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskulut sekä eläimen Kalusteille aiheuttamat vahingot ja haitat. Vahingoksi tai haitaksi ei katsota Kalusteiden tavanomaiseen käyttöön liittyvää kulumista. Asiakas vapautuu korvausvastuusta, jos Furent saa täyden korvauksen vahingosta vahingonaiheuttajalta.

4.5 Ilmoitus vahingosta tai haitasta

Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Furentille Kalusteita kohdanneesta vahingosta tai haitasta. Asiakas ja Käyttäjä ovat velvollisia rajoittamaan vahinkoa parhaan kykynsä mukaan ja tekemään ilmoituksen Furentille välittömästi, jos korjaus on vahingon laajenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Asiakas, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

4.6 Asiakkaan vastuulla olevien korjauskulujen laskuttaminen

Asiakas hyväksyy, että Asiakkaan vastuupiiriin kuuluvat korjaus- ja huoltokulut laskutetaan, sillä laskutustiedolla, jonka Asiakas on antanut Furentille. Tällöin astuu voimaan mitä näiden yleisten palveluehtojen kohdissa 3.1, 3.2 ja 3.3 määrätään.

4.7 Asiakkaan oikeus hyvitykseen

Jos Kalusteiden toimitus viivästyy tai Kalusteiden laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi Furentin tekemän virheen johdosta, eikä virhettä tai viivästystä ole saatu kohtuullisessa ajassa korjatuksi, on Asiakas oikeutettu arvonalennuksen johdosta hyvitykseen tai enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan.

Asiakas ei ole oikeutettu saamaan tässä kohdassa tarkoitettua hyvitystä, jos Furent voi osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu kohdassa 5.4 mainitusta ylivoimaisesta esteestä tai kohdan 5.5 mukaisesta viranomaisen pyynnöstä tai kiellosta.

5. FURENTIN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

5.1 Furentin velvollisuudet

Furentin velvollisuutena on huolehtia siitä, että Asiakkaan varaamat Kalusteet ovat Asiakkaan tai Käyttäjän käytettävissä Palvelusopimuksessa määritellystä ajankohdasta lähtien. Furent luovuttaa vuokratut Kalusteet Asiakkaalle asianmukaisessa toimintakunnossa huollettuna ja perustarkastettuna, ellei Osapuolten välillä toisin sovita.

5.2 Virheen korjaaminen

Mikäli Asiakas tai Käyttäjä havaitsee Kalusteissa vastaanottotarkastuksen aikana vikoja tai puutteita, jotka eivät vastaa Kalusteiden sovittua kuntoa, Furent on velvollinen korjaamaan Kalusteet tai toimittamaan uudet vioittuneiden tilalle ilman aiheetonta viivytystä.

Mikäli Kalusteisiin tulee vuokrakauden aikana vika, joka ei johdu Asiakkaan vastuulla olevasta toiminnasta, Furent on velvollinen huolehtimaan Kalusteiden korjauskustannuksista sekä niiden korjattavaksi toimittamisesta aiheutuvat ja muut kohtuulliset välittömät kustannukset, kuten lähetys- ja kuljetuskustannukset.

5.3 Furentin vastuu

Furent vastaa Kalusteiden normaalista kulumisesta ja normaaliin kulumiseen liittyvästä kalusteiden huollosta ja kunnostuksesta sekä palvelun toimivuuden varmistamiseksi liittyvistä tavanomaisista kustannuksista.

Furent ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka ovat seurausta Kalusteiden epätavanomaisesta tai ohjeidenvastaisesta käytöstä tai hallussapidosta, Kalusteiden käyttöhäiriöistä, Asiakkaan tai Käyttäjän laiminlyönneistä, Asiakkaan, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen tekemistä kuljetuksista tai muista vastaavista Kalusteisiin liittyvästä vahingoista, jotka ovat syntyneet vuokrakauden aikana ja jotka eivät kuulu Furentin vastuupiiriin yllä olevien kohtien 5.1 tai 5.2 nojalla.

Furentin vastuu rajoittuu vain sovittujen palvelujen suorittamiseen ja näiden palvelujen toimivuuteen. Furent ei vastaa eikä ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle, Käyttäjälle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle Kalusteiden vioista aiheutuvia henkilö-, varallisuus- tai muita vahinkoja (kohdassa 5.2 määritellyt korjauskustannukset poislukien). Selvyyden vuoksi todetaan, että Furent ei vastaa Kalusteiden huoneistolle aiheuttamasta vesivahingosta tai tulipalosta. Tuotevahingoista vastaa vahinkoa aiheuttaneen Kalusteen tai muun tuotteen valmistaja, maahantuoja tai muu liikkeeseenlaskija voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Furent ei vastaa muista Asiakkaan tai Käyttäjän Kalusteiden käyttökohteeseen jääneistä Asiakkaan tai Käyttäjän omistamista tavaroista tai niiden poiskuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista vuokrakauden päättymisen jälkeen. Furent ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen esittämistä korvausvaatimuksista, jotka johtuvat kalusteiden käyttökohteen tyhjentämättä jättämisestä, jos Asiakas on laiminlyönyt irtisanomisilmoituksen tekemisen.

5.4 Ylivoimainen este

Jos Sopimuksen täyttäminen estyy tai muodostuu kohtuuttoman raskaaksi ylivoimaisen esteen vuoksi, vapautuu kumpikin Osapuoli Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siinä laajuudessa kuin ylivoimainen este estää sopimuksen mukaisen suorituksen. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun ohella vesivahinkoa, onnettomuutta, tulipaloa, lakkoa, luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, internetverkkoyhteyskatkoksia, konevikoja, epäsuotuisia kuljetus- tai sääolosuhteita, virheellisiä tai viivästyneitä toimituksia alihankkijoilta ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. Furentin yhteistyökumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Furentin vastuuvapausperusteeksi. Osapuolen, joka tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa toiselle Osapuolellepuolelle perusteen syntymisestä ja päättymisestä.

Jos Furent ei voi toimittaa Asiakkaalle Kalusteita tässä kohdassa tarkoitetun ylivoimaisen esteen vuoksi, on
Furentilla oikeus yksipuolisesti peruuttaa Asiakkaan tekemä varaus. Peruutuksesta on ilmoitettava Asiakkaalle niin pian kuin mahdollista, ja Furentin on palautettava viivytyksettä kaikki Asiakkaalta perityt maksut. Peruutus on sitova, kun siitä on ilmoitettu Asiakkaalle puhelimitse tai kirjallisesti (kirje, sähköposti). (ks. poikkeus viranomaisen kieltäessä; kohta 5.5).

5.5 Viranomaisen pyynnöt ja kiellot

Jos Furent ei voi toimittaa Asiakkaalle Kalusteita tai Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan viranomaisen nimenomaisesta Asiakkaasta tai Käyttäjästä johtuvasta kiellosta tai pyynnöstä johtuen, on Furent oikeutettu perimään Asiakkaalta kohtuullisen peruutusmaksun summaltaan vähintään 250 euroa kulujen peittämiseksi.

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

6.1 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan molempien Osapuolten asianmukaisesti allekirjoitettua sen. Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan Palvelusopimuksessa tarkemmin sovitulla tavalla.

Sopimus katsotaan päättyneeksi vasta, kun kaikki sopimuksenmukaiset velvoitteet on asianmukaisesti suoritettu.

6.2 Sopimuksen irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus noudattamalla Palvelusopimuksessa määriteltyä irtisanomisaikaa. Asiakkaan irtisanoessa määräaikaisen Sopimuksen, tulee Asiakkaan suorittaa 80 % irtisanomishetkellä jäljellä olevan määräajan mukaisesta maksusta. Asiakkaan irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen, tulee asiakkaan suorittaa Palvelusopimuksessa määritelty vuokra irtisanomisajan loppuun saakka.

Furentilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus noudattamalla 3 kuukauden irtisanomisaikaa. Furentin irtisanoessa Sopimuksen Furentin on toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Irtisanomisilmoituksessa on ilmoitettava irtisanomisen syy.

6.3 Furentin purkuoikeus

Furentilla on oikeus vuokrakauden kuluessa purkaa Sopimus, jos käy ilmi, että Asiakas tai Käyttäjä rikkoo olennaisesti Sopimuksen ehtoja. Sopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon tai myöhemmin, mikäli Furent on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan. Purkamisen jälkeen Sopimus säilyttää merkityksensä korvausten laskentaperusteena.

Furentilla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi seuraavilla perusteilla:

  • Asiakkaan maksamatta jääneet maksut
  •  Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksamaan Sopimuksen mukaiset maksut, on asetettu konkurssiin tai on muutoin todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan tai mikäli Asiakkaan taikka kolmannen tahon taloudellinen asema on heikentynyt olennaisesti, ellei Asiakas maksa Furentin määrittelemää ennakkomaksua tai lisävakuutta. Ennakkomaksulle ja lisävakuudelle ei makseta korkoa.
  • Sopimukseen perustuvan oikeuden tai velvollisuuden siirtäminen tai Kalusteiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman Furentin etukäteistä kirjallista suostumusta
  • Kalusteiden tahallinen tai törkeästä huolimattomuudesta johtuva vaurioittaminen.6.4 Asiakkaan purkuoikeusAsiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus, jos Furent ei ole saanut korjattua virhettä tai viivästystä kohtuullisessa ajassa ja virhe tai viivästys on olennainen. Purkamisesta tehdään kirjallinen dokumentti, jossa yhteisesti sovitaan käytännöistä purkamisen osalta.

7. MUUT EHDOT

7.1 Oikeuksien tai velvollisuuksien siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tästä Sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Furentin nimenomaista kirjallista etukäteistä suostumusta.

7.2 Sopimuksen muuttaminen

Furentilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä palveluehtoja, palvelun ominaisuuksia siten, ettei muutos ole asiakkaan vahingoksi. Hinnanmuutoksiin sovelletaan näiden yleisten palveluehtojen kohtaa 3.4.

Furentilla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen ehtoja ja palvelun ominaisuuksia asiakkaan vahingoksi erityisestä syystä sopimuksentekohetkellä vallinneiden olosuhteiden olennaisesti muututtua. Erityinen syy voi olla esimerkiksi lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota Furentin ei voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä. Saatuaan tiedon Asiakkaan vahingoksi tehtävästä ehtojen muutoksesta, Asiakkaalla on 30 päivän ajan oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi.

7.3 Asiakaspalvelu ja ilmoitukset

Kaikki tässä Sopimuksessa tarkoitetut ilmoitukset tulee toimittaa kirjallisesti postitse tai sähköpostitse osoitteeseen:

Furent Oy
Albertinkatu 46, 00180 Helsinki
info(at)furent.fi

Neuvontaa, ohjeistusta ja lisätietoa palveluun liittyen on saatavilla puhelimitse +358 (0)44 238 8500.

7.4 Sopimuksen pätemättömyys tai mitättömyys

Mikäli osa Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä, tuomioistuimen päätöksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osin yhä voimassa.

7.5 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tämän Sopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen sisältämiä kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintasäännöksiä.

Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti. Mikäli sovinnolliseen ratkaisuun Osapuolten välillä ei päästä, on Sopimuksen ehdoista tai Sopimuksen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet saatettava Helsingin käräjäoikeuden taikka kuluttajan kotipaikan alioikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa erimielisyys myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Takaisin ylös